Visie


Onze missie geven wij vorm middels het gepersonaliseerd leren. Bij gepersonaliseerd onderwijs trachten de leerkrachten de leerling in zijn leerproces zo goed mogelijk te ondersteunen, passend bij het niveau en de talenten van de leerling en afgestemd op de eigen leerstijl. De leeromgeving moet hierbij de leerlingen uitdagen om zichzelf te ontplooien, te werken in het eigen tempo en is meer gericht op samenwerking met anderen. Het team heeft als doel dat het leren binnen de Ollie B Bommel school leerlingen aanzet tot zelfregulerend leren.

Gepersonaliseerd leren is voor ons een leerproces waarbij leerlingen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan de leerdoelen. Per vak, leerinhoud of onderdeel wordt afhankelijk van de prestaties en voorkeuren van de leerling een op de leerling aangepast programma voor herhaling, verdieping en/of verrijking aangeboden.

Binnen de lespraktijk is er door de leerkrachten aandacht voor:
• Het selecteren, combineren en coördineren van cognitieve strategieën;
• Het reguleren van het leerproces door metacognitie;
• Het behoud van motivatie (extrinsiek of intrinsiek), gekenmerkt door de bereidheid om doelen te behalen.

Met gepersonaliseerd leren willen wij als school:
• Tegemoet komen aan de wensen van de leerlingen (aansluiten bij hun autonomie-wens);
• Beter inspelen op hetgeen een individuele leerling motiveert;
• Leerlingen meer inzicht bieden in het eigen leren;
• Iedere leerling op zijn/haar niveau laten leren;
• Meer onafhankelijk van tijd en plaats leren;
• Aansluiten bij verschillende leerstijlen;
• Bijdragen aan de ontwikkeling van 21st Century skills bij leerlingen.

De school wil verschillende leerstijlen toepassen om de kwaliteit van het zelfregulerend leren te verhogen.